Hund

Nalanie v. Shep Canyon,
Nalanie v. Shep Canyon
SHSB703307
- , 0
Ken (Pirovano) x Shania (Pirovano)

Ahnentafel/Pedigree (PDF)
1
?-Wurf (26.01.2017) vom Gempis, Briggen Ulrich (Reigoldswil)
,
Pedigree
05.03.2022 02:59:25
Feedback/Fehler melden